An Phan

Giới Thiệu

category
locale
vi
date
Feb 25, 2023
isGuest
isGuest
audio
slug
gioi-thieu
status
Published
tags
summary
An Phan là một Indie Hacker, Lập trình viên, và Tác giả người Việt Nam.
type
Page
source
glink
Hey, Tôi là An Phan.
Tôi là một Indie Hacker và là Lập trình viên phần mềm (tự học và chuyển từ ngành Kiến Trúc), người mà có một đam mê lớn về việc taọ ra những Phần mềm hữu dụng, giải quyết những vấn đề trong ngành Tài chính tại khu vực Châu Á, và có thể giúp mọi người xây dựng sự Tự do tài chính. Tôi hiện tại đang sống tại Việt Nam, và làm việc cho SUNSEEDER.
Những mối quan tâm và tôi đã thực sự liên quan:
  • Nền kinh tế internet.
  • Công nghệ tài chính, giáo dục tài chính.
  • Công nghệ phân quyền (Decentralization) như Bitcoin, Lightning Network, and Nostr.
  • Entrepreneurship.
  • Thay đổi khí hậu.
notion image

About Author

Hey folks! I'm An Phan, an indie hacker, and software developer. Welcome to my digital house where I share with you how to manage, invest, and make money wisely.


© An Phan 2020 - 2023. All rights reserved.